VvE Bestuur

Het VvE bestuur wordt gevormd door één of meer personen (meestal bepaalt de splitsingsakte dat dit een oneven aantal moet zijn) en wordt benoemd door de VvE vergadering. Indien het VvE bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, wordt een van hen tot voorzitter benoemd en wordt een secretaris en penningmeester (al dan niet één en dezelfde persoon) benoemd.

Benoeming en ontslag van VvE bestuur

Het VvE bestuur wordt door de vergadering benoemd uit diegenen die zich voor de functie verkiesbaar stellen. In principe geldt dat degene die zich verkiesbaar stelt en de meeste stemmen op zich weet te vestigen, bestuurder wordt. De VvE bestuurders hoeven niet per se ook lid van de VvE te zijn. Er kan ook een extern VvE bestuur genoemd worden.
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijd door de vergadering worden ontslagen, een vrijwillige bestuurder kan ook altijd ontslag nemen.

Voorzitter van het bestuur, secretaris en penningmeester

Indien er meerdere bestuurders zijn, benoemen zij zelf uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De modelreglementen geven geen taakomschrijving, dus moet deze uit het algemeen taalgebruik afgeleid worden. De voorzitter is belast met het leiden van de bestuursvergaderingen en het in de gaten houden van de door de VvE vergadering uitgezette lijnen, de penningmeester beheert de kas en de secretaris zorgt voor de communicatie naar buiten. De modelreglementen hebben het bij de taken en verantwoordelijkheden echter steeds over ‘het VvE bestuur’ dus alle bestuurders, ongeacht hun functie, zijn bevoegd de taken uit te oefenen en / of aan te spreken als dit niet op de juiste manier is gedaan.

Een grote misvatting is dat het bestuur het voor het zeggen heeft in de VvE; dat is zeker niet het geval. De VvE vergadering neemt de besluiten in de VvE.

Taken van het VvE bestuur

De taken van het VvE bestuur zijn onder meer de volgende:

  • Beheren van de middelen van de VvE en het plaatsen hiervan op een bankrekening ten name van de VvE.
  • Opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar.
  • Vaststellen definitieve ledenbijdragen na goedkeuring exploitatierekening door vergadering der eigenaars.
  • Opstellen begroting voor het nieuwe boekjaar.
  • Afsluiten voorgeschreven verzekeringen.
  • Zorg dragen voor het opnemen van een ‘appartementsclausule’ in de verzekeringsovereenkomsten.
  • Beoordelen of onredelijke hinder ontstaat door aanbrengen parket of stenen vloeren.
  • Beoordelen of toegang tot privé gedeelte t.b.v. werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken noodzakelijk is.
  • Register aanleggen en houden van eigenaren en gebruikers (definitie).

In geval van zeer dringende reparaties is het bestuur bevoegd om daar, zonder voorafgaande toestemming van de VvE vergadering, actie op te ondernemen.